Polityka prywatności

Wszelkie dane osobowe w portalu appgreat.pl są gromadzone oraz przechowywane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zakres danych

Na potrzeby świadczenia usług na Portalu przetwarzane są dane osobowe Użytkowników takie jak: adres e-mail, imię i nazwisko.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

Appgreat sp. z o.o. ul. I. Mościckiego 6

66-400 Gorzów Wielkopolski

REGON 368495858

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Portal za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Appgreat może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników, dla celów świadczenia Usług, zgłaszania reklamacji oraz komunikacji z Użytkownikami.

Okres przechowywania danych

Appgreat przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane.

Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez Appgreat roszczeń w stosunku do Użytkowników.

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do ww. danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkowników lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgodnie z RODO Użytkownikom przysługuje:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny.